ކައިލް 2 - Bodufoshi

އިޝްތިހާރު

ކައިލް 2 " ގުޑްމޯރނިންގް އަފާ! ކިހިނެއްވެފަ ތިއިނީ؟" ކައިލްއާއެކު އައި މާހިދު އެހިއެވެ.
 "ނުވޭ ކަމެއް." އަފާއަށް ޖަވާބު ދެވުނީ ކައިލްއަށް ބަލަމުްނނެވެ.
"އެހެންނުވާނެ ތިހުރި...ފަހަީރ!" މާހިދު ދައްކަން ހުރިވާހަކަ މެދުކަނޑާލައިފައި ރާގުލާފައި އެތަނަށް އައި ނަރުސް ކުއްޖަކަށް ގޮވާލިއެވެ. އެއީ އަފާ ދަންނަ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ބޮޑަށް ހީވަނީ އަަލށް ވަޒީފާއަށް ނިކުތް ކުއްޖެއްހެްނނެވެ. ހިތާދޫ ކުއްޖެއްހެންވެސް  ހީނުވެއެވެ. އަފާ އެކުއްޖާއަށް ރަނގަޅަށް ބަލާލިއެވެ.
 "ވެލްކަމް! ވެލްކަމް! ކިހިނެއްވަީނ ފުރަތަމަ ޑިއުޓީ؟" ސައީދު އެކުއްޖާއާގާތަށް ޖެހިލާ އަހާލިއެވެ.

" ފަރސްޓް މިހެދީ ދަންވަރު ޑިއުޓީތާ..އެހާ ބުރައެއް ދެންނުާވނެ ޯދ ރަށްރަށެއް. އެކަމަކު ނިދާލާކަށް ނުކެރުނު. މިހާރު މިހުރީ  ހަމަ ނިންޖަށް ޖެހިފާ" 
" ހާސްވާނެ ކަމެއްނެތެއްނު؟ މިުހރީ ފިރިސޮރު. އަވަހަށް އޭނާ ގެއަށް ގެންގޮސްދީބަލަ ދެންވެސް." މާހިދު ކައިލް ޖަންނަތާ ގާތަށް ކުޑަކޮށް ކޮށްޕައިލިއެވެ. މާހިދު ބުނި ޖުމްލަތަށް އަފާގެ ކަންފަަތށް އިވުނީ ބާރު ގުގުރިއެއްހެނެންވެ. ހަށިގަނޑުގެ އެންމެ  ހިމަނާރަށްވެސް އަސަރު ކުރިހެން ހީވިއެވެ.
 "އަދި ފިރިޔެއްނޫނެއްނު ދޯ؟" ކައިލް ޖަންނަތާއި ވާހަކަދެއްކިއެވެ. ކުރީގެ ސަކަމިޒާޖެއް މިހާރު ކައިލްގެ ނުހުރެއެވެ. 
އެމީހުން ކުޑައިރުކޮޅަކު ވާހަކަދައްކަން ތިބެފައި، ކައިލް "ޕަންޗްއިން" ކޮށްގެން އައިސް ޖަންނަތުެގ އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގައިގަތެވެ. އޭރުވެސް އަފާއަށް ހުރެވުނީ ބުދެއްހެނެވެ. ފެްނނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވެމުންދާ އަޑުތަށް އެއީ ހަޤީގަތް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރަން އުނދަގޫވެފައެވެ. އަފާއަށް ހީވީ ދުނިޔެ ނިމުނުހެންނެވެ. ޭބނުންވީ ހިތް ފުރެންެދން ރޮއިލާެށވެ. ހިތްވަރުކޮށްލާފައި މަސައްކަތުގައި މަޝްޢޫލުވިނަމަވެސް ވިސްނުން ހުރީ މުޅިން އެހެން ދިމާއެއްގައެވެ. އެދުވަހު މެންދުރު ކާން ގެއަށްގޮސްފައި  ބޮލަށް ތަދުވެއޭ ުބނެ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އަލުން ނުދެއެވެ.
'އެއީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އަހަންނަށް ޭނންގި ކައިލްއާއި އެހާ ގާތް ގުޅުމެއް އެނާ އުފެއްދީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ ' މިފަދަ އެތަށް  ހިޔާލުތަކަކުން އަފާގެ ބޮލަށް އުނދަގޫވާން ފެށިއެވެ. 
އޭގެފަހުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަފާއަށް ހޮސްޕިޓަލުން ފެންނަނީ ކައިލްއާއި ޖަންނަތު އެކުއެކީ އުޅެ ހީސަމާސަ ކުރާ މަންޒަރެވެ. މިމަންޒަރުތަށް ފެންނަ ކޮންމެ ަފހަރަކުވެސް އަފާއަށް ހީވަނީ މީހަކު އޭނާގެ ހިތަށް ބާރަށް އޮއްބާާލހެންނެވެ. އެދެމީހުން ކިަތންމެ ލޯބިން އުޅުނަސްވެސް އަފާ ޤަބޫުލ ކުރަނީ ކައިލް އެއީ އަފާގެ ހައްޤެއްކަމުގައެވެ. އޭނާ ބޭނުންވަނީ ޖަންނަތާއި ކައިލް  ދުރުކުރުވާށެވެ. ކައިލް އޭނާ ދެކެ ލޯބިވާށެވެ. ކައިލްއަށް ޯލބި ހުށަައޅަން އަދިވެސް ލަހެއްނުވެއޭ އަފާގެ ހިތްބުނެއެވެ.
  ' އެހެން ރައްޓެހިވެ އުޅެފައި ރުޅިވަނީ ކިތައްމީހުން؟ އެމީހުންެވސް ހަމަ ރުޅިވެދާނެއްނު.' އަފާގެ ހިތްބުނެއެވެ.
 
"ކައިލް. އަހަރެން ވާހަކައެއް ބުނަން ބޭނުން. މިއަދު ލަންޗަށް އަަހންނާއެއްކޮށް ދެވިދާނެަތ؟" ކައިލް އޮފީހައް ވަންވަގުތު  ދިމާވެގެން އަފާ އެހިއެވެ.
 "ލަންޗްދޯ..؟ ލަންޗް އަބަދުވެސް ކަނީ މިހާރު ޖަންނައާއެއްކޮށް..ސޯ..."
 "އެންމެ ދުވަހަކު...އަލަށް އަދި އަހަރެން މި ކައިލްގާތު ކަމަކު އެދުނީވެސް."އަފާ ކައިލްގެ ވާހަކަ މެދުކަނޑައިލިއެވެ.
"އަހަރެން ގާތު ބުނާނެ މާބޮޑު ާވހަކައެއްވެސް ދެން ނޯންނާނު. ިމހާރު ބުނެބަލަ." ޖަްނނަތު ނޫން އެހެން އަންހެން ކުއްޖަކާއެކު  އެއްވެސް ތާކަށް ދާކަށް ކައިލް ބޭނުމެއްނުވެއެވެ.
 " އެއީ އަހަންނަށް ވަރަށް ބޮޑު، ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކައެއް." އަފާގެ އަޑުގައި ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުާމއި ރުންކުރުކަމެވެ.
 "އޯކޭ..އޯކޭ." ކައިލް އެންމެފަހުން އެއްބަސްވިއެވެ. އަފާ ރުޅިއައިކަން އެނގުމުންނެވެ. 
މެންދުރު ކާންދާ ވަގުތު ޖެހުމުން އަފާ ކައިލްގެ މޭޒަށް ގުޅައިފައި އަންގައިލިއެވެ. މާލަސްތަކެއްނުވެ ކައުންޓަރު ކައިރިއަށް ކައިލް  އައެވެ. އެހާއަވަހަށް އޭނާ އައުމުން އަފާ ހުރީ އުފަލުން ފޮޅިފައެވެ.
"ހިނގާ ދާން." ހޮސްޕިޓަލުން ިނކުންނަން ދަމުން އަފާ ުބންޏެވެ. ކައިލް ގޮސް ސައިކަލަށް އެރުމުން އަފާވެސް އަރަން އުޅުމުން  ކައިލް އޭނާ ހުއްޓުވިއެވެ.
 " ކީއްތަވީ؟" މައުސޫމުގޮތަކަށް އަފާ އަހާލިއެވެ.
 
"ކަމެއްނުވޭ! އަފާ ހިނގައިފައި އަންނަންވީުނ؟ މީހުން ހީކުރާނީ ީކކޭ؟" އޭނާގެ ސައިކަލު ފަހަތަށް އެހެން އަންހެން ކުއްޖެއް އަރުވައިގެން ދާތަން އެއްވެސް މީހަކަށް ފެންނާކަށް ކައިލް ނޭދެއެެވ. ޚާއްސަކޮށް ޖަންނަތަށެވެ. ޖަންނަތުގާތު ސަބަބެއް ުނބުނެ  އެކީ ކާންދިޔުން ކެންސަލް ކުރެވުނީތީވެސް ކައިލް ހުރީ ދެރަވެފައެވެ.
 "މީހުން އެއްޗެކޭ ހީކުރާނެތަ؟ އަހަރުމެންމީ އެއްތަނެއްގަ މަސައްކަތް ކުރާ ދެމީހުންނެއްނު؟ ހަމަ..."
 " ހިނގާ ދެމީހުންވެސް ހިނގާަފއިދާން.." ކައިލް އަފާގެ ވާހަކަ މެދުކަނޑައިލިއެވެ.
އެމީހުން ދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލާއި މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި ހުންނަ ެކފޭއަކަށެވެ. ކާއެއްޗެހި އޯޑަރު ކުރުމަށްފަހު އަފާދައްކަން ބޭުނންވާ  ވާހަކައާ ބެހޭގޮތުން ކައިލް ސުވާުލ ކުރިއެވެ.
 "ވާހަކަދޯ؟ އިހަށް އެބާއްވާ އެންެމ ފަހުކަމަކަށް. ކައިލް ކިހިނެއްތަ؟" އަފާ ބޭނުންވީ ވީހާވެސްގިނަ ވާހަކަ ކައިލްއާއި ދައްކާށެވެ.
 " ރަނގަޅު."
 "ޖަންނަތާއި ދިމާވީ ކޮންތާކުްނ؟ ކިހާ ދުވަހެއްވެއްޖެ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ؟ "
"އަޅެ މަށަށް މިއާދެވުނީ އިންޓަވިއުއަކަށްތަ؟" އަފާގެ ސުވާލުތަކުްނ ކައިލް ކުޑަކޮށް ހިތްހަމަނުޖެހުުނނަމަވެސް ސުވާލުކޮށްލީ  މަޖާވެލާފައެވެ.
 "ނޫނޭ. ދެން ބުެނބަލަ. އަހަރެން ކައިލް ދަންނަތާ ކިތަށް އަހަރު؟ ދުވަހަކުވެސް އަންހެން ކުއްޖަކާއެއްކޮށް ނުދެކެން."
 
"ޖަންނައާދިމާވީ މާލެއިން. އެއީ މިރަށަށް ކިޔަވަން ބަދަލުވުމުގެ ކުރީގައި. ރައްޓެހިވީ އޭލެވެލް ނިންމާފައި މާލެގޮސް. ދެމީހުންވެސް އޭރު އެއްބަސްވިން ކިޔަވާ ނިންމާފަ ރައްޓެހިވާން. އަހަރެން ހެދީ އޭލެވެލް. ޖަންނަ އޯލެވެލް ނިންާމފަ ހެދީ ނާރސިންގ. އޯކޭތަ  މިވަރު؟"
 "އެހެން ދޯ؟...އެއީ މިރަށު ކުއްޖެއްނޫން ދޯ؟" މީ މިދެމީހުން މާުކރިން ފަށައިގެން އުޅޭކަމެއްތާއޭ އަފާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ.
 "ނޫނޭ. ނޭންގޭަތ؟ އެއީ މިރަށު ކުއްޖެކޭ. ވަރަށް ކުޑައިރު މާލެއަށް ބަދަލުވީ." 
 "އެހެންދޯ؟" ވާހަކަ މިހިސާބަށް ދިޔަތަނުން ކާއެއްޗެހި ގެނަސްފިއެވެ.
"ކޮބާއޭ ދައްކަން އުޅުނު ވާހަކައަކީ؟" ކައިލް ބޭނުންވީ އަވަހަށް ަކއިގެން އަވަހަށްދާށެވެ. މިހާރުވެސް މާލަސްވެއްޖެހެން އޭނާއަށް  ހީވާން ފަށައިފިއެވެ.
 " ދެން މިހާރަކު ނޫން. ދެޚިޔާލެއްގަ އަނެއްކާވެސް މިހުރީ." އަފާ އަދި ބޭނުންވީ އެވާހަކަ ނުުބނެ ބާއްވާށެވެ. 
 ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ކައިލް އޮފީހަށް އައިއިރު މޭޒުމަތީ ފިނިފެންަމލެއްއޮތެވެ. 
 "އޭ މީކާކުކަމެއް؟" ކައިލް އެހީ އެތާ ތިބި އެންމެން ކައިރީގައެވެ. 

"ތިޔެއްނޭންގެ. ކައިލްއަށްކަން އިނގެނީ. ދެންގެްނނަން ހުރީ އެްނމެ މީހެއްތާ." މާހިދު ދިމާކޮށްލިއެވެ. މާ ނަގާ ވަސްބަލާލަމުން  ކައިލް ހިނިތުންވެލިއެވެ.
"ތޭންކިޔު ފޮދަރޯސް. މިއަދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިލައިެގން އުފަލުން ހުރެ ވާރކް ކުރެވުނީވެސް." ކައިލްއަށް ޖަންނަަތށް ޝުކުރުއަދާ  ކުރަން ފުރުސަތެއް ލިބުނީވެސް މެންދުރު ކާންދިޔަގަޑީގައެވެ.
 "އެނ؟ ކޮން ރޯސްއެއް؟" ޖަންނަތަށް ކައިލް ދައްކާ ވާހަކަ އެނގުނު ކަމަކަށްނުވިއެވެ.
" ޖަންނަ ހެނދުނު ހެނ ުދނާ ސިއްރު ސިއްރުންގޮސް އަހަރެންގެ މޭޒުމައްޗަށްލީ ރޯސްއެއްނު؟" ކަ އިލް ހީކުރީ ޖަންނަތު މަޖާ  ކުރަނީކަމަށެވެ.
"ހޫން އެހެންނޯ. "ޖަންަނތު ވިސްނަމުން ދިޔައީ އެއީކާކުގެ ކަމެއްކަމެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް ޖަންނަތަކަށް ކައިލް އިންނަ މޭޒެއްވެސް  ނޭންގެއެވެ. ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލުގެ ކިތަންމެ ކުއްޖަކު ކައިލްއާހެދި އުޅޭކަން ޖަންނަތަށް އެނގެއެވެ.
މިއަދަކީ ކައިލްއާއި އިންނަން ޖަންނަތު ރަންކިޔާދުވަހެވެ. މުޅި ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮތީ އެވާހަކައެވެ. އިތުރަށް ވަގުތު ފާއިތު ނުކޮށް ލޯބިާވވާހަަކ ކައިލް ގާތުބުނަން އަފާ ިނންމިއެވެ. މިހާރުވެސް މާބޮޑަށްވެސް ލަސްވެއްޖެކަން އަފާއަށް  އިނގެއެވެ. ތެޔޮނާށި ކާޅު ޖަހައިގަންނަތަން ބަލަން ހުްނނާކަށް ައފާ ބޭނުމެއްނޫނެވެ.
ޖެހިގެން އައި ދުވަހުގެ ހެނދުނު، އޭގެ ކުރިން ދުވަހުގެ ފައިސާ ބަލައި ކައުންޓަރު ދޮށަށް ކައިލް އައުމުން އަފާ ވަރަށް  ހިތްވަރުކޮށްފައި ކައިލްއަށް ގޮވާިލއެވެ.
 "ކައިލް..އަހަރެން ވާހަކައެއް ބުަނން ބޭނުން."

 "ތިވާހަކައެއް ނުބުނެވިގެން އުޅޭާތ ކިހާދުވަހެއް؟ ނިކަން ުބނެބަލަ." ކައިލް މޭޒުމައްޗައް ގުދުވެލިއެވެ.
 "އައި ލަވް ޔޫ ކައިލް..." އިސްޖަހައިގެން ހުރެ މަޑުމަޑުން އަފާ ބުންޏެވެ.
 "ކީކޭ؟ އަޑެއް ނީވުނޭ.." 
 "އައި ލަވް ޔޫ" އަފާ ކައިލްގެ ދެލޮލަށް ބަަލން ހުރެ ބުންޏެވެ. ކައިލްއަށް އަފާއަށް ބަލަހައްޓައިެގްނ ހުރެވުނީއެވެ.
"ހެހެ..މާހިދުމެންގެ ކަމެއްދޯ؟ ެއމީހުން އެއުޅެނީ އަދިވެސް ކުރާނެ ކަންކަން މަދުވެގެންތަ؟ ބުނޭ ެއހެންނެއް އަހަރެން ނުގުޑޭނޭ."  ހެމުން ހެމުން ކައިލް ބުންޏެވެ.
" މީޙަކު މިހެން ބުނާށޭ ބުނީމަާކނޫން. ކައިލް. ހަމަ އަސްލުވެސް އަހަރެން ކައިލް ދެކެ ލޯބިވޭ!" އަފާ އިން ގޮނޑިން ތެދުވިއެވެ.  އޭރު ކައިލް ރުފިޔާތަށް ގުނަނީއެވެ.
"ހުމް އަހަރެންވެސް ލޯބި ވެއޭ!" އަފާގެ ވާހަކައަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދީ ކައިލް ބުނެލިއެވެ. އަފާއަށް ހީވި އޭނާގެ މުޅި  ދުނިޔެ އުޖާލާވިހެންނެވެ.
 "އަސްލުތަ؟ އަޅެ އަސްލުތަ؟" އަފާ ދެއަތުން އަމިއްލަ މޫނުގައި ިހފާއްޓާލިއެވެ.
 "އަސްލުތަ ކައިލް؟" ކައިލް ޖަވާބެއް ނުދިނުމުން އަފާ ބޯއަރިކޮށް ކައިލްގެ ލޮލަށް ބަލަން މަސައްަކތް ކުރިއެވެ.

"ހުމް. ބުނޭ އަހަރެން ޖަންނަދެެކ ވަރަށް ލޯބިވެއޭ. ދުވަހަކުވެސް އޭނައާ އަހަންނާ ވަކިކުރަން މަޖަލަކަށްވެސް ނޫޅޭށޭ. ތި  މާހިދުމެންވެސް މިހާރު މާމައްޗަށް ދަނިއްޔޭ." ރުފިޔާތައް ހިފައިގެން ހިނގައިގަންނަމުން ކައިލް ހީލާަފއި ބުންޏެވެ. 
އަފާގެ މޫނުމަތިން ވަގުތުން ިހުތންވުން ފިލައިގެން ދިޔައެވެ. މޫަނށް މާޔޫސްކަމާއި ރުޅިވެރިކަން ވެރިވިއެވެ. އެއްލިކަޅިން އަފާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ކައިލްގެ ފޯނެވެ. ހަނދާންނެތިެގން އޭނާއަށް ެއއޮތީ އެ ބާއްވާފައި ދެވިފައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ބޮލަށް ވެރިވި  ހިޔާލަކުން އަވަސް ހަރަކާތާއެކު ކައިލްގެ ފޯނު އަފާގެ ދަބަހަށް ިލއެވެ.
" ނިކަން ގުޅާލަބަލަ. އަހަންަނށް ހީވަނީ ކެފޭގަ ބެހެއްުޓނީހެން ތިަޔ. އޮފީހަކުވެސް ނެތެއްނު." ޖަންނަތު ވާހަކަދެއްކީ  ކައިލްއާއެވެ. 
"ވަރަށް ގުޅައިފިން. ދެން ގުޅާ ގުޅާ ބެޓެރި ދާނީހެން މަށަށް ހީަވީނ. މިރޭ އަދި ގުޅާނަން. ބަންގާޅީއަކު އަތުގަ ޖެހިއްޖެއްޔާ  ނުލިބިދާނެ."
" ވަކި ބަންގާޅީއެއް ނޫންދޯ؟ ކޮންމެ މީހަކު އަތުގަ ޖެހުނަސްވެސް ނުލިބިދާނެ. އެކަމް މިރޭ ބަލާަބލަ. ނިދަމުން ނުގުޅިއްޖެއްޔާ  ރަނގަޅަށް ނުވެސް ނިދޭނެ." ގެއަށް ވަންނަމުން ޖަްނނަތު ބުންޏެވެ.
 "އަހަންނަށްވެސް." ޖަންނަތަށް ަހނާ އަޅާލަމުން ކައިލް ބުންޏެވެ.
"ހަލޯ؟" ރޭގަނޑު ކައިލް އޭނާގެ ފޯނަށް ގުޅާލި ފުރަތަމަ ރިންގާއެކުވެސް ފޯނު ނަގައިފިއެވެ. އެކޮޅުން އިވުނީ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ  އަޑެވެ.
 "ހަލޯ؟ ކޮންބޭފުޅެއްޯތ؟"
 
 "ތީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ؟"
 "މީ ފޯނުގެ ވެރިފަރާތް" ސުވާލު ކުރީ ދަންނަ އަޑެއްގެ ވެރިފަރާތްހެން ކައިލްއަށް ހީވިއެވެ.
 "އާން.ކައިލް ދޯ؟ މީ އަފާއޭ."
 "އޯހް.އަފާ އަތަށް ކިހިނެއް އަހަރެންގެ ފޯނު ދިޔައީ؟"
 "ހިނގާލާފައައީހަމަ. އެދޮގެއް. އޭރު ރުފިޔާ ބަލާ އައިއްސަ ބަހައްޓާފަ ދިޔައީ."
"އެހެންތަ؟ އެކަމަކު އަހަރެން ިދޔައީމެއްނު ކައުންޓާރު ދޮށަށްވެސް ހޯދަން. ބުނީމެއްނު ެނތޭ." ކައިލް މިސުވާލު ކުރުމުން އަފާ  ކުޑަކޮށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ.
"އޭރު ނުދެކެމޭ އަހަރެންވެސް. ފަހުން ފެނިގެން ެބލިއިރު ކައިލް ޑިއުޓީ ނިންމައިފައި ހިނގައްޖެ." ވިސްނައިލައިފައި އަފާ ޖަވާބު  ދިނެވެ.
 "އެބަދަން އިނގޭ ބަލައި."
 "އޯކޭ އައިސް އަފާގެ ފޯނަށް އިނގޭ ގުޅާނީ".

 މާލަހެއްނުވެ ކައިލް ހުރީ އަފާގެ ގޭ ކައިރީގައެވެ. ކައިލް ދިޔައީ އޭނާގެ ބޭބެގެ ފޯނު ިހފައިގެންނެވެ.
 " ބޭރުގަ މިހުރީ." ކައިލް އަފާއަށް ގުޅިއެވެ.
" އަހަރެން މިހުރީ މަތީގައި. ހުންނާނެ ބޭރުން ސިޑިއަކުން އެރެން. މަތިން ބެލްކަނިާލފަ މިހުރީނު ކޮޓަރިއެއް. ކޭންޔޫ ކަމް؟ އަފާ  ވަރަށް ބޮލަށް އެނބުރުން އަރާ. ތިރިޔަށް ނުފޭބޭނެ. " އަފާ ބޭުނންވީ ކައިލް ގެންނާށެވެ.
ކުޑަކޮށް ފަސްޖެހުނުނަމަވެސް އަފާ ބުނެދިން ސިޑިން ކައިލް އަރަންފެށިއެވެ. ސިޑިން އެރި އިރު ކުރިމަތީ ހުރި ދޮރުގައި  ޓާކިޖަހާލިއެވެ.
"ވަދޭ. ހުޅުވާފައި." އެތެރެއިން އަޑު އިވުމުން ކައިލް ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއެކު ހުރިތަނަށް ގަނޑުވިއެވެ. ސިކުނޑިއަށް ފިނިވެ  ލޯބޮޑުވިއެވެ. ކުރިމަތިން ފެންނަްނ ހުރި މަންޒަރުން ކައިލް ހުރީ ބަސް ހުއްޓިފައެވެ.

No comments:

އިޝްތިހާރު